1
2
3
1

قیمت مبل عرض ۱۴۰ با دسته            ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

قیمت مبل عرض ۱۴۰ بدون دسته     ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ با دسته            ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ بدون دسته       ۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

2

  قیمت مبل عرض ۸۰ با دسته           ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ريال

  قیمت مبل عرض ۸۰ بدون دسته      ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال 

3

طول در حالت تخت       ۲۰۵ سانتی متر

طول در حالت مبل        ۱۰۰ سانتی متر

               دسته ۲۰ سانتی متر به عرض مبل اضافه می کند.