1
2
3
1

قیمت مبل عرض ۱۴۰ با دسته            ۲۳٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۴۰ بدون دسته       ۲۱٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ با دسته             ۲۶٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ بدون دسته       ۲۴٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

2

  قیمت مبل عرض ۸۰ با دسته           ۱۷٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

  قیمت مبل عرض ۸۰ بدون دسته       ۱۵٫۳۰۰.۰۰۰ ریال

3

طول در حالت تخت       ۲۰۵ سانتی متر

طول در حالت مبل        ۱۰۰ سانتی متر

               دسته ۲۰ سانتی متر به عرض مبل اضافه می کند.