1
2
1

قیمت مبل با عرض ۱۴۰       ۲۰٫۰۸۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل با عرض ۱۶۰       ۲۴٫۸۰۰.۰۰۰ ریال

طول در حالت تخت                 ۱۹۵ سانتی متر

طول در حالت مبل                   ۹۲   سانتی متر

دسته ۴۰ سانتی متر به عرض مبل اضافه می کند.

2

قیمت مبل عرض ۸۰       ۱۴٫۸۰۰.۰۰۰ ریال

طول در حالت تخت           ۱۹۵ سانتی متر

طول در حالت مبل             ۹۲   سانتی متر

دسته ۴۰ سانتی متر به عرض مبل اضافه می کند.