1
1

گرد ۹۰ سانت ورق طلا              ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال

گرد ۷۰ سانت ورق طلا              ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

مستطیل ۱۵۵ سانت ورق طلا    ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال