1
1

۱۸۰ سانتی متر ———– ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ ريال

۱۶۵ سانتی متر ———– ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال