1
2
3
1

قیمت مبل عرض ۱۴۰ با دسته            ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۴۰ بدون دسته       ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ با دسته             ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

قیمت مبل عرض ۱۶۰ بدون دسته       ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال

2

  قیمت مبل عرض ۸۰ با دسته           ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

  قیمت مبل عرض ۸۰ بدون دسته       ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

3

طول در حالت تخت       ۲۰۵ سانتی متر

طول در حالت مبل        ۱۰۰ سانتی متر

               دسته ۲۰ سانتی متر به عرض مبل اضافه می کند.